Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (lần 2)

Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá quyền sử dụng đất 37 lô đất ở còn lại của Khu A1 và A3 thuộc Dự án Khu dân cư Cầu Quằn – Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
                                                                             THÔNG BÁO
1                                  Về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản (lần 2)
 
Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
Căn cứ Văn bản số 3255/UBND-QHXD ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh về việc chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu A1 và A3 Khu dân cư Cầu Quằn – Cà Ná, huyện Thuận Nam;
Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc giá đất cụ thể Khu A1 và A3 thuộc dự án khu dân cư Cầu Quằn – Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất;
Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu A1 và A3 thuộc Dự án Khu dân cư Cầu Quằn – Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam.
Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để đấu giá quyền sử dụng đất 37 lô đất ở còn lại của Khu A1 và A3 thuộc Dự án Khu dân cư Cầu Quằn – Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận như sau:
1. Tên, địa chỉ của đơn vị có tài sản đấu giá:
- Tên đơn vị: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận.
- Địa chỉ: Số 59 đường 16 tháng 4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất 37 lô đất ở còn lại đã hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật của Khu A1 và A3 thuộc Dự án Khu dân cư Cầu Quằn – Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.
- Tổng diện tích: 3.483,4 m2.
- Mục đích sử dụng đất: Đất ở.
- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.
- Hình thức và phương thức đấu giá:
+ Hình thức đấu giá: Đấu nguyên lô (quyền sử dụng đất). Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.
+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
STT Tên đường Lộ giới (m) Kí hiệu lô đất Diện tích (m2) Giá đất (đồng/m2) Giá khởi điểm (đồng)
Khu A1          
1 Đường số 1 11m 1 96,3 1.800.000 173.340.000
2 2 97,1 1.800.000 174.780.000
3 3 98 1.800.000 176.400.000
4 4 (2 mặt tiền) 135,2 2.160.000 292.032.000
5 Đường số 5 9m 5 90 1.615.000 145.350.000
6 6 90 1.615.000 145.350.000
7 7 90 1.615.000 145.350.000
8 8 90 1.615.000 145.350.000
9 9 90 1.615.000 145.350.000
10 10 90 1.615.000 145.350.000
11  Đường số 4 13m  24 90 2.000.000 180.000.000
12 27 90 2.000.000 180.000.000
13 28 90 2.000.000 180.000.000
14 29 90 2.000.000 180.000.000
15 30 90 2.000.000 180.000.000
16 31 90 2.000.000 180.000.000
17 32 90 2.000.000 180.000.000
18 33 90 2.000.000 180.000.000
19 34 90 2.000.000 180.000.000
20 35 90 2.000.000 180.000.000
21 36 90 2.000.000 180.000.000
22 37 90 2.000.000 180.000.000
23 38 (2 mặt tiền) 139,1 2.400.000 333.840.000
Khu A3          
1 Đường số 1 11m 1 (2 mặt tiền) 82,1 2.160.000 177.336.000
2 2 94,4 1.800.000 169.920.000
3 3 94,5 1.800.000 170.100.000
4 4 94,5 1.800.000 170.100.000
5 15 (2 mặt tiền) 86,5 2.160.000 186.840.000
6 Đường số 2 9m 18 94,5 1.373.000 129.748.500
7 19 94,5 1.373.000 129.748.500
8 20 94,5 1.373.000 129.748.500
9 21 94,5 1.373.000 129.748.500
10 22 94,5 1.373.000 129.748.500
11 23 94,5 1.373.000 129.748.500
12  Đường số 5 9m  28 94 1.615.000 151.810.000
13 29 92,9 1.615.000 150.033.500
14 30 91,8 1.615.000 148.257.000
Tổng cộng     3.483,4   6.285.379.500
Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá (lần 2) là 6.285.379.500 đồng (Sáu tỷ,hai trăm tám mươi lăm triệu,ba trăm bảy mươi chín ngàn, năm trăm đồng). Giá này chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí khác (nếu có).
4. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản: theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản, cụ thể:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với tài sản đấu giá nêu trên;
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của Tổ chức đấu giá tài sản;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
- Có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 16/5/2019 đến hết ngày 20/5/2019.
- Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: Phòng Đầu tư, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận, số 59 đường 16 tháng 4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3828586.
Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh biết./.
Trân trọng!

Tác giả bài viết: AT

Nguồn tin: QĐT